Số liệu chi tiết từng CBNV

Số lượng KH đang quản lý

Gồm:

 1. SLKH đang quản lý

 2. KH ngủ đông trong tháng

 3. Active KH ngủ đông trong tháng

Huy động

Gồm:

 1. Danh sách KH huy động

 2. Tiết kiệm đến hạn

Cho vay

Gồm:

 1. Danh sách KH đang quản lý.

 2. Nợ đến hạn trong tháng

 3. Dư nợ Thẻ tín dụng

User banking

Gồm:

 1. Danh sách KH đang sử dụng OPS

 2. KH chưa có OPS

 3. OPS không hoạt động

 4. OPS bị khóa

 5. OPS bị chặn

Payroll _ TK nhận lương


Danh sách thẻ tín dụng


Doanh số giao dịch thẻ tín dụng