Bạn đồng hành“Nếu Tôi cho bạn một con cá, bạn sẽ chỉ nuôi sống gia đình bạn một ngày;

Còn nếu Tôi cho bạn một cần câu, bạn sẽ nuôi sống gia đình bạn cả đời”


Happiness is Helping Others.mp4